Program rada za 2010 godinu

1. P R O G R A M R A D A

MEĐUKANTONALNE FARMACEUTSKE KOMORE ZA 2010. GODINU


1. Okončanje aktivnosti oko formiranja Federalne farmaceutske komore;
2. Usklađivanje normativnih akata Komore u skladu sa prihvaćenom reformom ustrojstva Farmaceutske komore i uskladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o apotekarstvu;
3. Aktivno učešće magistara farmacije u donošenju akata Komore;
4. Aktivna sradnja sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BIH;
5. Donošenje (potrebnih) normativnih akata Međukantonalne farmaceutske komore (Pravilnici, poslovnici);
6. Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Statuta Međukantonalne farmaceutske komore;
7. Razmatranje mogućnosti i inicijative za poboljšanje rada i aktivnosti Međukantonalne farmaceutske komore;
8. Voditi intenzivne aktivnosti na polju aktuelne problematike vezane za uređenje tržišta lijekova u Federaciji BiH;
9. Pružanje stručne i druge pomoći Kantonalnim farmaceutskim komorama u provođenju zadataka iz svojih nadležnosti;
10. Plan stručnih predavanja (Simpozij magistara farmacije Federacije BIH);
11. Pokretanje inicijative i ativnosti za održavanje II Kongresa farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem;
12. Nastaviti maksimum ulaganja na edukaciji studenata Farmaceutskog fakulteta kroz stručnu literaturu i ostalo;
13. Nastaviti saradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva;
14. Postići što bolju saradnju sa Kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zdravstvenim inspekcijama, zavodima zdravstvenog osiguranja;
15. Ostvariti bolju komunikaciju sa farmaceutskim inspekcijskim službama u rješavanju problema na terenu, a koji su u njegovoj nadležnosti;
16. Saradnja sa ostalim farmaceutskim i drugim komorama Federacije kao i Farmaceutskim komorama i Farmaceutskim društvima naše države kao i drugih država – Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija;
17. Pokretanje inicijative za smanjenje iznosa članarine Međukantonalne farmaceutske komore.


Predsjednik
Međukantonalne farmaceutske komore

Prim.mr.ph. Binakaj Zahida