Uputa za slanje fakture za lijekove sa esencijalne liste - 26-04-2011

Poštovane kolegice i kolege,


Ovim putem Vam dostavljamo uputu Federalnog ministarstva finansija/financija Federacije BIH u vezi postupanja prilikom ispostave fakutre za prometovanje lijekova po esencijalnoj listi, kao i upustvo za postupanje u pitanjima svakodenvnog rada (zdravstvenih) apotekarskih ustanova – apoteka u postupku fiskalizacije.

Naime, zbog brojnih upita sa terena te problema sa kojima se magistri farmacije Federacije Bih svakonedno suočavanju u svom radu (a u vezi obaveznog psotpuka fiskalizacije), Međukantonalna farmaceutska komora obratila se pismenim upitom za molnom za dostavu uputstva za postupanje Federalnom ministarstvu finansija/financija, Poreskoj upravi Federacije BIH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (dana 04.03.2011. godine, kao i dana 20.04.2011. godine).

S tim u vezi, Stručna služba Komore (a po smjernici inspektorata Zeničko – Dobojskog kantona) predmetna tumačenja je preuzela sa oficijelne stranice Federalnog ministarstva finansija/financija (www.fmf.gov.ba) koje Vam u cijelosti prosljeđujemo.

Pitanje:

Kako masovno fakturisanje tipskih usluga evidentirati putem fiskalnog uređaja, kao i sitauacije u kojima ne postoji direktan kontakt davaoca i primaoca usluge?

Odgovor:

U slučajevima kada se vrši masovno fakturisanje tipskih usluga i kada ne postoji direktan kontakt davaoca i primaoca robe/usluge na prodajnom mjestu, nije neophodno da se vrši masovna štampa fiskalnih računa nego je dovoljno na odgovarajući način prikazati sve fakturisane robe i usluge na jednom ili više fiskalnih računa koji kvantitativno i kvalitativno sadrže sve prometovane artikle bilo da se radi o robama ili uslugama, i da dnevni izvještaji koji se dostavljaju u Poreznu upravu imaju sve propisane podatke iskazane u vjerodostonjim sintetičkim iznosima. To znači, da preduzeća kada vrše mjesečno izdavanje računa koje poslije poštom šalju svojim korisnicima, ne moraju da uz svaki račun dodatno štampaju i prilažu fiskalni račun, nego mogu da na kraju masovne štampe računa iskažu sav dnevni promet (odnosno tog dana odštampane račune) na jednom jedinom fiskalnom računu. Međutim, ovo vrijedi samo za fizička lica, dok se za pravna lica i poduzetnike ipak mora praviti poseban fiskalni račun za svakog korisnika usluge, jer se i podaci u Poreznu upravu šalju sa informacijom o tome kome je promet fakturisan.


Pitanje:

1. Kako na fiskalnom računu prikazati dio cijene koju snosi pacijent, a kako dio koji snosi Zavod zdravstvenog osiguranja?

2. U slučajevima kada se plaćanje djelimično ili u potpunosti vrši bezgotovinskim plaćanjem (virmanom), kako to provesti kroz fiskalni uređaj?

3. Šta se unosi u bazu artikala?

Odgovori:

1) Prema Zakonu o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/09), fiskalnim uređajem se registruje promet tamo gdje promet robe ili usluge nastaje i u vrijeme kada se taj promet vrši, bez obzira na druge moguće kompleksne situacije koje se tiču realizacije naplate te robe odnosno usluge, jer se putem fiskalnih kasa evidentira ostvareni promet, a ne prihod i pri tom obračunati porez na dodanu vrijednost. Zakon o fiskalnim sistemima predviđa principe odnosno mehanizme koji stoje na raspolaganju za rješavanje konkretnih situacija, kao što ima i određena ograničenja koja se moraju poštovati, kojim se ne može propisivati način na koji će se raditi interno knjigovodstvo kod bilo kojeg poreznog obveznika, jer ne može se propisati model knjiženja koji će obveznik primijeniti u svom sistemu, svaki sistem je prihvatljiv dok se nalazi u okviru korištenja dozvoljenih opcija.
Pravilnikom o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga („Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/10) definiše se između ostalog izgled i sadržaj fiskalnih računa. Na fiskalnom računu je moguće prikazati dio cijene koju snosi pacijent, kao i dio koji snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno procentualno učešće u priznatoj cijeni lijeka od strane Zavoda, moguće da se postojeći softver prilagodina način koji će dovesti do toga da se bazu artikala (šifarnik) unese jedan lijek pod dvije šifre (npr.ako je cijena Amoksicilina 10 KM, pa je participacija 20%, da se na računu za jedan prodati lijek pojave dva “artikla”: Amoksicilin sa “cijenom” 2,00 KM koja se naplaćuje pacijentu i Amoksicilin–ZZO sa “cijenom” 8,00 KM koja se fakturiše ZZO).

2) Fiskalni sistemi ravnopravno tretiraju sljedeća sredstva plaćanja: gotovina, ček, virman i kartica. Sasvim je svejedno koje se sredstvo koristi i moguće je na istom računu koristiti više sredstava, i to nema nikakvog uticaja na sam račun osim što se pojavljuje više komponenti ukupno naplaćenog iznosa. Naglašavamo, da podaci koji se upisuju u fiskalnu memoriju i koji se čuvaju najmanje narednih pet godina, nemaju nikakve veze sa stanjem blagajne niti sa sredstvima i načinima plaćanja koji su iskazani na računima, bitno je da je promet izvršen i da je nastala porezna obaveza.

3) U bazu artikala fiskalnog uređaja mora se unijeti jednoznačno i nedvosmisleno identificiran cjelokupan asortiman artikala s kojima je zaduženo prodajno mjesto, tako da treba imati u vidu ograničenja u smislu broja artikala koja su stvar tehničkih mogućnosti pojedinog fiskalnog sistema, s tim da je jako malo slučajeva u kojima je broj artikala na fiskalnom sistemu ograničavajući faktor. S druge strane broj računa (i drugih fiskalnih dokumenata), a u vezi s tim i broj kupaca (pravnih lica i preduzetnika) koji se mogu upisati u operativnu memoriju i u elektronički žurnal zavisi najviše od načina realizacije upisa podataka u memoriju i kapaciteta elektroničkog žurnala (koji mora biti barem 1 GB), te na te karakteristike treba obratiti pažnju kad se bude nabavljao fiskalni sistem


Pitanje:

Kako pravilno odobriti maloprodajni rabat, a da se pri tom poštuje Zakon o PDV-u i Zakon o fiskalnim sistemima, a kako evidentirati naknadna umanjenja?

Odgovor:

Po pitanju odobravanja maloprodajnog rabata, Pravilnikom o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga („Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/10) definiše se izgled fiskalnih računa tako da je za svaki promet tehnički moguće iskazati i vidjeti odobreni rabat odmah pri izdavanju fiskalnog računa, a u slučaju da to odstupa od odredaba Zakona o PDV-u primjeniti princip uvođenja više artikala sa različitim cijenama u šifarnik iako se radi o samo jednom stvarnom artiklu. U slučajevima kada se radi o naknadnim umanjenima već primljene fakture ili se naknadno odobravaju rabati jedino reklamiranim računima može se umanjiti već evidentirani promet, prema tome knjižne obavijesti ne evidentiraju se direktno već putem reklamiranih računa.

Pitanje:

Kakav je postupak uvođenja fiskalizacije u slučajevima postojanja osnovnog pravnog lica sa poslovnim jedinicama, koje imaju različite ID brojeve?

Odgovor:

U slučaju gdje postoji jedno osnovno pravno lice sa jednom ili više poslovnih jedinica, gdje svako posjeduje različit ID broj, postupak uvođenja fiskalizacije se temelji na principu da se svakoj fiskalnoj kasi dodjeljuje JIB – jedinstveni indentifikacioni broj obveznika dodijeljen od strane Porezne uprave, na svakom prodajnom mjestu promet se mora evidentirati preko fiskalnog uređaja, odnosno za svaki JIB mora postojati jedan fiskalni uređaj. S druge strane, ukoliko pravno lice želi ostvareni promet registrovanih poslovnih jedinica evidentirati na jednom fiskalnom uređaju, može izvršiti spajanje poslovnih jedinica po procedurama propisanim u Pravilniku za dodjeljivanje identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/02, 1/03, 11/04, 2/10 i 83/10).

S poštovanjem,

Predsjednik
Međukantonalne farmaceutske komore
Prim.mr.ph. Binakaj Zahida

Sekretar
Međukantonalne farmaceutske komore Šabaredžović Mersiha, dipl.iur.