Zakon o izmjeni Zakona o kontroli cijena - 17-11-2009

Na osnovu člana IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Proglašava se Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 16. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 17. oktobra 2008. godine.

Broj 01-02-510/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.


Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KONTROLI CIJENA


Član 1.
U Zakonu o kontroli cijena (\"Službene novine Federacije BiH\", br. 2/95) u članu 1. i svim narednim članovima riječi: \"općine, odnosno grada-distrikta Sarajevo\" zamjenjuju se riječima: \"grad i općina\" u odgovarajućem padežu.

Član 2.
U članu 2. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
\"Privredna društva, druga pravna i fizička lica (u daljnjem tekstu: privredni subjekti) formiraju cijene proizvoda i usluga slobodno prema uvjetima tržišta, osim za proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvr|en drugačiji način formiranja cijena.
Privredni subjekti kod slobodnog formiranja cijena proizvoda i usluga ne smiju narušavati propise o konkurenciji, a posebno ne smiju narušavati slobodnu konkurenciju na način da:
direktno ili indirektno dogovaraju kupovne i prodajne cijene ili bilo koje druge trgovinske uvjete;
ograničavaju i kontroliraju proizvodnju i tržište;
dogovaraju podjelu tržišta ili izvora snabdijevanja;
pod istim uvjetima, a po različitim cijenama prodaju istu vrstu proizvoda, odnosno pružaju istu vrstu usluga po različitim cijenama.\"

Član 3.
U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
\"Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti na:
praćenju i analiziranju kretanja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržištu i njihov uticaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i životni standard stanovništva;
predlaganje mjera ekonomske politike za održavanje stabilnosti tržišta i cijena;
analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike na nivo cijena odnosno cijena i snabdjevenost tržišta;
predlaganje mjera neposredne kontrole cijena u slučajevima nastanka poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu odre|enih proizvoda, odnosno usluga.\"

Član 4.
Član 4. mijenja se i glasi:
\"Član 4.
Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se, za pojedine proizvode i usluge, propisati:
odre|ivanje najvišeg nivoa cijena;
zadržavanje cijena na zatečenom, odnosno odre|enom nivou (zatečene cijene);
davanje saglasnosti na cijene, odnosno tarife;
utvr|ivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene);
obavještavanje o promjeni cijena i marži za proizvode i usluge (evidencija cijena).\"

Član 5.
U članu 5. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
\"Mjere neposredne kontrole cijena propisuje Vlada Federacije i nadležni organi kantona, grada i općine, svako u okviru svoje nadležnosti.\"
Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Član 6.
U članu 7. stav 1. se briše.
Dosadašnji stav 2. postaje stav 1., mijenja se i glasi:
\"O propisivanju mjera neposredne kontrole cijena od interesa za Federaciju iz člana 3. stav 3. i člana 4. ovog Zakona Vlada Federacije obavještava Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana propisivanja te mjere.\"

Član 7.
U članu 9. stav 1. alineja 1) iza riječi: \"kanton:\" riječi: \"sve vrste hljeba od brašna žitarica (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda)\" zamjenjuju se riječima: \" sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica \".
U alineji 2) riječi: \"sve vrste zanatskih i ličnih usluga\" se brišu.
U istoj alineji, iza riječi: \"pijaca na malo\" stavlja se tačka, a riječi: \"izrada lijekova u apotekama, grafičke usluge, pecivo i posebni pekarski proizvodi i turističko-ugostiteljske usluge.\" se brišu.

Član 8.
Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:
\"Član 11a.
Organi iz člana 5. ovog Zakona osnivaju savjete za praćenje cijena. Članovi savjeta su predstavnici ministarstava nadležnih za trgovinu, energiju, poljoprivredu, prehrambenu industriju, poslodavaca, sindikata i Udruženja potrošača.
Savjeti iz stava 1. ovog člana prate rast cijena, njihov uticaj na standard gra|ana i predlažu nadležnim organima mjere neposredne kontrole cijena, ukoliko je indeks potrošačkih cijena veći od 5%.\"

Član 9.
U članu 12. u stavu 1. riječi: \"pravna i fizička lica\" zamjenjuju se riječima: \"privredni subjekti\".

Član 10.
Član 14. mijenja se i glasi:
\"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne pravnom i fizičkom licu izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.\"

Član 11.
Član 15. mijenja se i glasi:
\"Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako pri slobodnom formiranju cijena proizvoda i usluga narušava konkurenciju (član 2. stav 2.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.\"

Član 12.
Član 16. mijenja se i glasi:
\"Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 6.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako se pri kupovini proizvoda ne pridržava propisane zaštitne cijene (član 3. stav 3.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.\"

Član 13.
Član 17. mijenja se i glasi:
\"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
1. ako ne utvrdi pravila, ili se ne pridržava pravila o formiranju cijena i ako se ne pridržava istaknute cijene na proizvodu, odnosno usluzi (član 2. stav 3.);
2. ako u odre|enom roku ne dostavi obavještenje o promjeni cijena i marži i ako obavještenje ne sadrži propisane podatke (član 12.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.\"

Član 14.
Član 18. i član 19. se brišu.

Član 15.
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u \"Službenim novinama Federacije BiH\".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.